Huisregels Kingsday Festival Doetinchem 2020

Wanneer u het festivalterrein betreedt, bent u verplicht om zich te houden aan deze huisregels welke zijn
opgesteld voor uw en onze veiligheid.

ATTENTIE

Aanwijzingen van het personeel of de daarvoor bevoegde personen, die verband houden met de
huisregels, dienen op het festivalterrein en in de directe omgeving te alle tijde stipt opgevolgd te worden.
1. Op het terrein is de Nederlandse wetgeving van kracht.
2. Legitimatie vanaf 16 jaar is verplicht.
3. U dient te alle tijden instructies van organisatie en of beveiligingspersoneel op te volgen, ook als dit
zaken betreft welke niet beschreven staan in de huisregels.
4. Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunt u worden gefouilleerd. De fouillering zal
steekproefsgewijs worden uitgevoerd in een aparte ruimte nabij de entree. Er zal tevens een visitatie
plaatsvinden van tassen/ bagage nabij de entree. U wordt verzocht hier medewerking aan te verlenen.
5. Het is niet toegestaan drank en/ of etenswaren mee naar binnen en buiten de poorten te nemen.
6. Glaswerk mag men niet meenemen het terrein op.
7. Personen gekleed in clubkleding en/of kleding welke bij (een) bepaalde groepering(en) behoren, zullen
worden geweigerd.
8. Huisdieren worden (om hun eigen bestwil) niet toegelaten. Uitzonderingen hierop zijn hulphonden –
geleidehonden. Deze worden veelal vooraf aangemeld bij de organisatie.
9. Het verspreiden van folders, flyers en/of handelen in goederen op het festival en in de directe
omgeving is verboden, tenzij schriftelijke toestemming is verleend door de organisatie.
10. Alcohol en tabakswaren worden niet verstrekt aan personen onder de 18 jaar.
11. Op het terrein zijn drugs verboden. Bij constatering van het in bezit hebben van maximaal 5 gram
softdrugs, heeft u de mogelijkheid om deze af te staan. Weigert u deze softdrugs af te staan of heeft u
meer dan 5 gram in uw bezit, dan zult u aan de politie worden overgedragen. Bij constatering van gebruik,
in het bezit hebben van harddrugs en/ of het handelen in soft/ harddrugs zult u zonder pardon worden
aangehouden en worden overgedragen aan de politie.
12. Op het terrein gelden alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden. Het dreigen en gebruiken
van geweld, discriminerende opmerkingen maken in woord en gebaar, seksuele intimidatie, wildplassen,
bier gooien, etc. worden niet getolereerd.
13. Bij constatering van vervuiling en/ of vernieling van materialen en terreinen zal u de toegang tot het
festivalterrein worden ontzegd en zult u worden overgedragen aan de politie. Ook zullen de eventuele
schades op u verhaald worden.
14. Het is verboden om wapens en andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden in het
bezit te hebben. Bij constatering zult u worden overgedragen aan de politie.
15. Bij het plegen van misdrijven wordt u aangehouden en overgedragen aan de politie.
16. De organisatie en/ of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/
of materiële dan wel immateriële schade.
17. Op het festival kan meer dan 85 Db (a) aan geluid geproduceerd worden. De organisatie aanvaardt
geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw
gehoor. Het verblijf op het festivalterrein geschiedt derhalve geheel op uw eigen risico. Geef uw oren
tijdig rust door af en toe een rustige ruimte op te zoeken. Er zijn oordopjes te koop op het festivalterrein.
18. Tijdens het festival zullen foto’s en video opnames gemaakt worden ten behoeve van promotie
doeleinden. Een ieder die ons evenement bezoekt gaat hiermee akkoord.
19. Bij het niet naleven van onze huisregels wordt u de toegang tot het festivalterrein onherroepelijk
ontzegd en wordt u een lokaal verbod aangezegd van één of meerdere jaren.
De organisatie wenst u een super gezellige Koningsnacht – Koningsdag toe!